Koordinátora BOZP na staveništi

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření ve fázi přípravy a ve fázi její realizace.

 • Poskytujeme služby koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby. Zpracujeme Plán BOZP pro danou stavbu. Připravíme a odešleme oznámení o zahájení stavby.

 • Oznámení o zahájení stavby

  Připravíme pro Vás Oznámení k odeslání na příslušný OIP.

 • Plán BOZP a jeho aktualizace

  Zpracujeme Plán BOZP pro danou stavbu. Formou zápisů z KD budeme plán aktualizovat.

 • Koordinace stavby a vedení dokumentace

  Navrhneme bezpečné pracovní postupy. Vedeme dokumentaci v systému pro řízení BOZP.

 • Kontrolní činnost a účast na KD

  Na kontrolních dnech informujeme o nedostatcích a přijatých opatřeních.

Průběh poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi

 • Činnost koordinátora
  ve fázi přípravy stavby

 • Vytvoření plánu BOZP

 • Odeslání oznámení
  o zahájení prací

 • Činnost koordinátora
  ve fázi realizace stavby

Proč zvolit naše služby?

 • Používáme léta prověřené postupy.

 • Nestřídáme se na stavbě, jak na běžícím pásu.

 • Účastníme se kontrol OIP.

 • Používáme moderní softwarové řešení.

 • Naše smlouvy nepíšeme malým písmem.

 • Zakládáme si na seriózním jednání.

 • Jsme tu, když nás potřebujete.

 • Nejsme extérní nafouknutá bublina.

Napište, zavolejte, domluvíme si osobní schůzku.

Nezávazně probereme a navrhneme možnosti poskytování služeb Koordinátor BOZP. Domluvíme se na dalším postupu a půl je hotovo.

Činnost koordinátor BOZP na staveništi

Oznámení o zahájení prací

Zajistíme splnění oznamovací povinnosti zadavatele stavby.

 • Zpracujeme Oznámení o zahájení

 • Odešleme na příslušný OIP

 • Zajistíme aktualizaci Oznámení

Plán BOZP
na staveništi

Vytvoříme Plán BOZP pro danou stavbu a zajistíme jeho aktuálnost.

 • Plán BOZP (přípravná fáze)

 • Plán BOZP (realizační fáze)

 • Aktualizace Plánu BOZP

Koordinace pří přípravě a realizaci

Zajistíme koorodinaci činností s ohledem na zajištění BOZP jednotlivých zhotovitelů a okolí.

 • Stanovení pracovních postupu

 • Koordinace více zhotovitelů

Kontrolní dny
na stavbě

Organizujeme a vedeme kontrolní dny.

 • Kontrolní dny k plnění Plánu BOZP

 • Účast na KD a poradách

 • Informování o nedostatcích

 • Vedení dokumentace

Identifikace rizika a nebezpečí

Koordinátor BOZP informuje o zdravotních rizicích na stavbě.

 • Spolupráce se zhotoviteli

 • Vyhledávání rizik

 • Hodnocení rizik

 • Návrh opatření

Komunikace ze státními orgány

Koordinátor BOZP Vám poskytne poradenství a asistenci při jednání s orgány státní správy.

 • Oznámení o zahájení prací

 • Kontrola OIP na stavbě

 • Šetření pracovních úrazů

 • Šetření mimořádných událostí

Šetření pracovních úrazů

Zajistíme kontrolní činnost a účast při kontrolách OIP.

 • Šetření pracovních úrazů

 • Zjišťování příčin a okolností

 • Stanovování opatření

BOZP - pomoc zhotovitelům

Zhotovitelům zajistíme odbornou pomoc při zpracování dokumentace BOZP.

 • Připravíme pracovní postupy.

 • Identifikování rizik

Odpovědi na vaše
dotazy

?Kdy se určuje koordinátor?

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

?Kdy se neurčuje koordinátor?

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb:

 • u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací,
 • které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí,
 • u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení.

?Kdo je koordinátor?

Jedná se o odborně způsobilou osobu k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s platným osvědčením (platnost 5 let). Zná problematiku bezpečnosti práce na stavbách. Má stanovené povinnosti v přípravné a realizační fázi. Provádí koordinaci činností firem, zpracovává a aktualizuje Plán BOZP stavby, vyhledává rizika a stanovuje opatření, doporučuje technická řešení nebo organizační opatření.

?Jaké jsou povinnosti koordinátora - příprava stavby?

 • předat projektantovi, zhotoviteli, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 • poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • zpracovat Plán BOZP.

?Jaké jsou povinnosti koordinátora - realizace stavby?

 • koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli,
 • dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi,
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,
 • v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi,
 • navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
 • sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

? Jakou pokutu můžu dostat?

Pokuta 400 000 Kč lze uložit za:

Neurčení jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Pokuta 400 000 Kč lze uložit za:

Nedoručení ve stanoveném termínu a obsahu oznámení o zahájení prací na stavbě na příslušný oblastní inspektorát.

Pokuta 400 000 Kč lze uložit za:

Nezajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby.

Pokuta 1 000 000 Kč lze uložit za:

Neplnění povinnosti zhotovitele poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost.

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

?Kdo zpracuje a odešle Oznámení o zahání prací?

Oznámení o zahájení prací vám připravíme a 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli zašleme na příslušný oblastní inspektorát práce.

Zaujaly Vás naše služby. Chcete se dozvědět více?

Napište nebo rovnou zavolejte!